دوره تبیین قوانین و مقررات تامین اجتماعی

تبیین قوانین و مقررات تامین اجتماعی

با محوریت تمهیدات سازمان تامین اجتماعی برای مشاغل آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا