دوره بازاریابی دیجیتال

بازاریابی در قرن ٢١

سرفصل ارایه شده در روز نخست:

  • تعریف بازاریابی در قرن ٢١
  • جایگاه بازاریابی دیجیتال در مدیریت آمیخته بازاریابی (٤P)
  • انقلاب دیجیتال و مشتریان
  • آمادگی و توانمندی دیجیتال نیروهای بازاریابی و فروش
  • جایگاه بازاریابی دیجیتال در استراتژی ها بازاریابی و فروش

اصول بازاریابی دیجیتال

سرفصل ارایه شده در روز دوم:

  • مفهوم دیجیتال مارکتینگ
  • ضرورت دیجیتال مارکتینگ
  • انواع بازاریابی دیجیتال
  • اجزا بازاریابی دیجیتال
  • و...